Quy chế dân chủ ở cơ sở

QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ ANCăn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội khóa XI;Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày ...
Video Clip