• Kính gửi cơ quan quản lý Nhà nước: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông công ty. Báo cáo thường niên công ty cổ phần In báo Nghệ An năm 2021
  • Công ty cổ phần In báo Nghệ An xin công bố thông tin đến toàn thể cổ đông của công ty, các cơ quan chức năng liên quan về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty cổ phần In báo Nghệ An năm 2021 
  • Báo cóa tình hình doanh nghiệp năm 2019
  • Báo cáo  kiểm toán công ty năm 2018
  • Các thông tin doanh nghiệp công ty TNHH MTV in báo Nghệ An nắm 2018
Video Clip