Tài liệu trình Đại hội Công đoàn công ty cổ phần In báo Nghệ An khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số 379/KH -LĐLĐ ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở tới Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành công đoàn công ty cổ phần ...

Quy chế dân chủ ở cơ sở

QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ ANCăn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội khóa XI;Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày ...
Video Clip