A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN

TIẾP TỤC VIỆC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP. CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN THÔNG BÁO  TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY 

 

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Thông tin của Công ty TNHH MTV In báoNghệ An

thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

 1. Tên doanh nghiệp cổ phần hoá:Công ty TNHH MTV In báoNghệ An

Địachỉ: Số 58, đường Đào Tấn, phường Quang Trung, thànhphố Vinh, tỉnhNghệ An

Điệnthoại: 0238 3844426             Fax: 0238 3832677

 1. Ngành nghề kinh doanh: In ấn và dịch vụ liên quan đến in
 2. Vốn điều lệ: 34.501.700.000 đồng; tương đương: 3.450.170 cổ phần

Trong đó: 

-  Cổ phần Nhà nướcnắm giữ: 0 cổ phần

-  Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần.

-  Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 94.800 cổ phần.

-  Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 3.355.370 cổ phần.

- Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần.

 1. Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
 2. Sốcổphầnngườinước ngoài được phép mua:0 cổ phần
 3. Tổ chức bán đấu giá: SởGiao dịchChứngkhoánHàNội

Địa chỉ:Số 02, đường Phan Chu Trinh, quậnHoàn Kiếm, thànhphốHàNội

 1. Điều kiện tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV In báoNghệ An.
 2. Thời gian và địa điểm phát đăng ký đấu giá và tiền đặt cọc:

-    Thời gian: từ ngày 05/03/2021 đến 15h30 ngày 29/03/2021

-    Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế

 1. Thời gian, địa điểm nộp đơn Phiếu tham dự đấu giá:
 • Thời gian: Chậmnhất 16h00 ngày 01/04/2021

-    Địa điểm:  Tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

 1. Thời gian và địa điểm đấu giá:
 • Thời gian: 08h30 sáng ngày05/04/2021

-    Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/04/2021 đến 16h00 ngày 14/04/2021
 2. Thờigian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 06/04/2021 đến ngày 09/04/2021.

 

 

KEY INFORMATION ABOUT SHARE AUCTION

DISCLOSURE BY NEWSPAPER NGHE AN PRINTING COMPANY LIMITED

Public disclosure in mass media

 1. Name of equitization company: Newspaper Nghe An Printing Company Limited

Address: No. 58, Dao Tan Street, QuangTrung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Telephone: 0238 3844 426      Fax: 0238 3844 426

 1. Business line: Printing and its related services
 2. Chartered capital: VND 34,501,700,000, equivalent to 3,450,170 shares

In which:

 • Shares held by the State: 0
 • Shares sold to the strategic investor: 0
 • Preferential shares offered to employees: 94,800.
 • Preferential shares offered to local Trade Union: 0
 • Public auctioned shares for general investors: 3,355,370 shares.
 • Shares offered under contractual method (issuance guarantee: book preparation: 0
 1. Initial price: VND 12,000/share
 2. Number of shares allowed to purchase by foreigner: 0
 3. Auction organizer: Hanoi Stock Exchange

Address: No. 02, Phan Chu Trinh Street, HoanKiem District, Hanoi City

 1. Auction eligibility: All investors are qualified with conditions specified in the Regulation on initial public offering (IPO) placement of Newspaper Nghe An Printing Company Limited.
 2. Auction registration delivery and deposit time and location:

Time: From 5th March 2021 to 15.30 o’clock on 29th March 2021

Location: at auction agents announced in the Regulations.

 1. Form submission time and location:
 • Time: Not alter than 16.00 o’clock on 1st April 2021
 • Location: at Head Office and branches of auction agents at place where the registration procedure is fulfilled.
 1. Auction time and location:
 • Time: 8.30 A.M dated 5th April 2021
 • Location: Hanoi Stock Exchange
 1. Share acquisition payment time: From 5th April 2021 to 16.00 o’clock on 14th April 2021
 2. Deposit return time: from 6th April 2021 to 9th April 2021

 


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip