A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội cổ đông lần đầu công ty Cổ phần In báo Nghệ An

Để tiến hành chuyển giao và kiện toàn bộ máy lãnh đạo công ty cổ phần In báo Nghệ An. Ban tổ chức thông báo mời họp Đại hội cổ đông lần thứ nhất công ty cổ phần In báo Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 844 426     Fax: 0238 844 426

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

                             Kính gửi:  Cổ đông CTCP In báo Nghệ An

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần In báo Nghệ An trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất như sau:

1. Thời gian:  9h, Thứ  5  ngày 30 tháng  9  năm 2021.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

3. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

4. Nội dung Đại hội:

  • Trình Điều lệ dự thảo của Công ty Cổ phần In báo Nghệ An
  • Dự kiến hoạt động kinh doanh, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.
  • Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Đ/vị kiểm toán năm tài chính năm 2021.
  • Bầu HĐQT, BKS.
  • Báo cáo dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  • Các công việc khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ

5. Đăng ký tham gia và nhận danh sách ứng cử, đề cử:

            Cổ đông tham gia họp mang theo CMND/CCCD đăng ký tại bàn lễ tân của Ban tổ chức trước 8h30 ngày 30/09/2021, Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người Đại diện tham dự.

            Cổ đông và nhóm Cổ đông có nhu cầu ứng cử hoặc đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vui lòng gửi giấy đăng ký theo mẫu về Ban tổ chức đại hội Công ty Cổ phần In báo Nghệ An trước 9h 00 ngày 27/09/2021.

                                                                       Ngày 08 tháng  9  năm 2021

 

  TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bá Tuấn

 

 

 

 

 

 

           

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip